พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีบวงสรวง และอัญเชิญ

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด
มหาชน
เป็นประธานพิธีบวงสรวง และอัญเชิญ

ดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดยมีผู้บริหาร แพทย์

ดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดยมีผู้บริหาร แพทย์

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอันเป็นมงคล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

telefoonhoesje 13 propayment options –learn more here
พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอันเป็นมงคล เมื่อวันที่
ตุลาคม