Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์สุขภาพเด็ก
 •         ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กดีและเด็กป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้นมบุตร การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและโรคทั่วไป โดยกุมารแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และทีมพยาบาลที่มีความชำนาญในเรื่องนมแม่
 • มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างเด็กป่วยและเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีนอย่างชัดเจน
 • มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้ มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 •         มีหออภิบาลทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต ( Nursery & NICU) พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน และทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขอบเขตการบริการ
 • – เด็กแรกเกิด – 15 ปี

ศักยภาพ / บริการ
 • – แผนกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • – แผนกโรคภูมิแพ้
 • – แผนกโรคระบบประสาทในเด็ก
 • – แผนกโรคหัวใจในเด็ก
 • – แผนกโรคเลือดในเด็ก
 • – แผนกทารกแรกเกิด
 • – แผนกผิวหนัง
 • – แผนกโรคติดเชื้อ
 • – บริการแผนกสุขภาพเด็กดี
 • – บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย และฉีดวัคซีน
 • – ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 • – แผนกนมแม่ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ทำอย่างไรให้น้ำนมมากพอ ปัญหา ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้นมบุตร เช่น ปัญหาหัวนมแตก การเจ็บคัดเต้านม โดยพยาบาลที่ได้รับการอบรม เพิ่มเติมด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา[/vc_column_text][vc_column_text]