Bangkok Hospital Ratchasima

ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory)

        ห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด Cath Lab เป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆของร่างกาย เป็นเครื่องมือพิเศษที่สามารถใช้ในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีความแม่นยำ

        การตรวจสวนหัวใจ เป็นการวินิจฉัย และดูแลรักษาโดยทำการตรวจเพื่อดูตำแหน่งผิดปกติและความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ดูความผิดปกติของลิ้นหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ หากพบความผิดปกติ เส้นเลือดหัวใจตีบอุดตันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการรักษาได้โดยการใส่บอลลูนขยายและ/หรือใส่ขดลวดถ่างขยาย (Stent)

        วิธีการตรวจ แพทย์ฉีดยาชาเฉพาะที่ ( Local Anesthetics ) บริเวณขาหนีบ ข้อมือ จุดใดจุดหนึ่ง ใส่ท่อสายพลาสติกขนาดเล็กที่ปราศจากเชื้อโรคเข้าสู่หลอดเลือดหัวใจ จากนั้นฉีดสีผ่านท่อนี้พร้อมกับถ่ายรูปของหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้กล่องเอกซเรย์พิเศษ เมื่อตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจและฉีดสีแล้วหากพบรอยโรคหัวใจมีการตีบตัน แพทย์สามารถทำการรักษาต่อโดยไม่ต้องเปิดหรือแทงเข็มเพิ่มจากตำแหน่งเดิม โดยใส่ลวดนำทางวางสายนำทางในหลอดเลือดเพื่อไปยังตำแหน่งที่มีการตีบตันของเส้นเลือด แล้วทำการขยายด้วยบอลลูน หรือขดลวด (Stentแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยการสวนหัวใจในกรณีการวินิจฉัยด้วยวิธีการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์การทำกราฟหัวใจการตรวจสารต่างๆในเลือดการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ,การวิ่งสายพานและอัลตร้าซาวนด์หัวใจการตรวจวินิจฉัยว่ามีลักษณะการตีบที่รุนแรง หรือการรักษาทางยาไม่ได้ผลเมื่อประมวลผลแล้วมีข้อบ่งชี้ของหลอดเลือดหัวใจตีบตันจึงวินิจฉัยขั้นสุดท้ายด้วยการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อวางแผนการรักษาขั้นต่อไป

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้ง ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม