Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์สร้างภาพดิจิตัล

        ให้บริการถ่ายภาพทางรังสีวินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยเครื่อง MRI, CT Scan, Digital Mammogram, Ultrasound, General X-ray และ X-ray Portable ให้กับผู้มารับบริการ ตลอด 24 ชม.ทุกวัน เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค หรือเป็นข้อมูลสำหรับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีให้บริการ

 1. –  General Xray DR เป็นเครื่องเอกซ์เรย์สำหรับการถ่ายภาพทางรังสีที่ได้รับการบันทึกโดยตรงจากลำรังสีถึงแผ่นรับภาพหรือแปลงข้อมูลด้วยขั้นตอนหรือกระบวนการเป็นข้อมูลแบบดิจิตัลในทันที ซึ่งสามารถปรับภาพที่ได้ให้เห็นรายละเอียดได้หลายระดับซึ่งการถ่ายภาพรังสีทั่วไปไม่สามรถทำได้
 2. –  Portable Xray เป็นเครื่องเอกซ์เรย์สำหรับถ่ายภาพทางรังสีที่สามารถเคบื่อนที่ได้ใช้สำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายไม่สะดวกหรือในห้องผ่าตัด เป็นต้น
 3. Special Xray เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจพิเศษทางรังสีซึ่งจะแสดงภาพการตรวจทางรังสีแบบ Real timeใช้สำหรับการตรวจดูลำไส้ กระเพราะอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
 4. –  Ultrasound เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในการสร้างภาพ
 5. –  Digital Mammogram เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างภาพภายในเนื่อเยื่อของเต้านมโดยใช้รังสีเอกซ์ด้วยระบบดิจิตัล
 6. –  CT Scan 64 Slices เป็นเครื่องเอกซเรย์โดยใช้เทคโนโลยีทิ่อาศัยคอมพิวเตอร์ประมวลผลเพื่อสร้างภาพตัดขวางของร่างกาย ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถเห็นความผิดปรกติของอวัยวะภายในโดยไม่ต้องผ่าตัด
 7. –  MRI 3.0T เป็นเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กความเข้มสูงใช้สำหรับตรวจวินิฉัยรอยโรคของผู้ป่วย ซึ่งสามารถตรวจวินิจฉัยที่ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง เนื่องจากให้ความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดี และไม่มีรังสีสำหรับการตรวจนี้
 8. –  PET/CT เป็นเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET (Positron Emission Tomography)และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่สำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
 9. –  Bone Density เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจความหนาแน่นของกระดูกเพื่อวินิจฉัยภาวะกระดูกพรุน

บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการ

 1. –  รังสีแพทย์(Full Time)
 2. –  แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (PartTime)
 3. –  นักฟิสิกส์การแพทย์ (PartTime)
 4. –  นักรังสีเทคนิค
 5. –  พยาบาลวิชาชีพ (เฉพาะทางรังสีวิทยา)
 6. –  ผู้ช่วย นักรังสีเทคนิค
 7. –  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

สถานที่ตั้ง ศูนย์สร้างภาพดิจิตัล ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา