Bangkok Hospital Ratchasima

BANGKOK HOSPITAL RATCHASIMA STORY

ที่ตั้ง

        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 70 ตารางวา (ดูแผนผังแสดงที่ตั้งของโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา) ลักษณะอาคารเป็นอาคาร คสล. สูง 10 ชั้น จำนวน 2 อาคาร มีขนาดจำนวน 300 เตียง แต่ขณะนี้ยังสามารถให้บริการได้เพียง 150 เตียง อย่างไรก็ตาม บริษัท ฯ กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการดัดแปลงต่อเติมอาคาร เพื่อให้สามารถรองรับผู้รับบริการได้ทั้ง 300 เตียง ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้และที่จอดรถเพิ่มขึ้นอีกสามารถรองรับการจอดรถได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 800 คัน เพื่อรองรับนโยบายของบริษัทฯ ในการยกเลิกการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม และยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาล ในการให้บริการสุขภาพในระดับตติยภูมิ ได้อย่างครบวงจร

ประสิทธิภาพ

        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้เปิดให้บริการด้านสุขภาพในทุกระบบ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ อาทิ อายุรศาสตร์  อายุรศาสตร์โรคระบบต่อไร้ท่อ อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง สูติ-นรีเวชศาสตร์ จักษุ-โสต-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา จิตแพทย์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อายุรศาสตร์ระบบประสาท ศัลยศาสตร์ ศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมยูโร ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมตกแต่ง กุมารศัลยศาสตร์ รังสีวิทยาแพทย์วิสัญญี ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติทั่วไป เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนจีน และมีผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ  นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งศูนย์ความงามและเลเซอร์ ให้บริการด้านผิวพรรณและความงาม ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังได้จัดหน่วยบริการพิเศษต่างๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการหลัก อันประกอบด้วย

  • – บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยบริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  • – หน่วยบริการคลังเลือด หน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Renal Hemodialysis Unit)
  • – หน่วยบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยระบบการส่องกล้อง (Diagnostic and Therapeutic Endoscopy and Arthroscopy Unit)
  • – ศูนย์มะเร็ง (Cancer Center)
  • – ศูนย์หัวใจ (Heart Center)
  • – ศูนย์สมอง (Neuroscience Center)
  • – ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma & Emergency Service Center)
  • – ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Center)
  • – ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อ (Spine & Joint Center)
  • – ได้จัดหาเครื่องมือแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและจำเป็นมาใช้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค การบำบัดรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ เครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิด 64 Slices (64 Slices CT – Scanner) เครื่องถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3 Tesla) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography with Color Doppler) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test) เครื่องสะท้อนความถี่สูง (Echo cardiogram) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electro cardiogram) อ่างน้ำวน (Whirlpool Therapy) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ (Intra-Aortic Balloon Pump) เครื่องวัดความถ่วงจำเพาะ เครื่องดูดเสมหะ (Vacuum Regulator) เครื่องวัดอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน (Oxygen Flow Meter) เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม ( Mammogram ) เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก ( Bone Measure Density ) เครื่องสลายนิ่ว เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (Electro Myogram) เครื่องรักษาร่างกายด้วยระบบน้ำวน (Whirlpool) เครื่องช่วยพยุงหัวใจโดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ และเครื่องตรวจคลื่นเสียงภายในช่องท้อง 4 มิติ (Untrasound Scanner 4 D) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography) เครื่องติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG Holter Monitoring Recorder) เครื่องเจาะชิ้นเนื้ออัตโนมัติ, เครื่องเอกซเรย์ C-Arm ประจำห้องผ่าตัด เป็นต้น


โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
มีความมุ่งมั่นและใช้ความพยายามในทุกวิถีทางในอันที่จะสนองตอบความต้องการ และความคาดหวังของผู้รับบริการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ จึงได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพและการบริการ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement) ขององค์กร เพื่อการบรรลุสู่เป้าประสงค์ดังกล่าวอย่างแท้จริง

 

VISION / MISSION

พันธกิจ

        เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย โดยทีมบุคลากรที่มีความสามารถยึดมั่นเชิดชูมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ รวมถึงการเจริญเติบโตที่มั่นคงขององค์กร

นโยบายความปลอดภัย

        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมผู้รับบริการ ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรขององค์กร โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

        โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจ และพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

นโยบายคุณภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลระดับสูง เพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั่วทั้งองค์กร