Bangkok Hospital Ratchasima

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

     ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน
    ศูนย์ตรวจสุขภาพได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวหรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำการตรวจคัดกรองหรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด หากตรวจพบปัญหาทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลรักษา แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพส่งท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด พร้อมแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยแพทย์อาจสั่งตรวจเพิ่มเติมหรือสั่งยาเพื่อการรักษา ท่านจะได้รับผลการตรวจสุขภาพและสามารถดูผลการตรวจสุขภาพผ่านระบบ Check up result online หากต้องการแผ่นซีดีบันทึกภาพเอกซเรย์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

การบริการภายในศูนย์ตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง เช่น สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, สารบ่งชี้มะเร็งตับ, สารบ่งชี้มะเร็ต่อมลูกหมาก, สารบ่งชี้มะเร็งท่อทางเดินน้ำดี ตับอ่อน และสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
 • การตรวจทางรังสีวิทยาได้แก่ การตรวจเอ็กซเรย์เต้านมและการอัลตราซาวด์เต้านม ,การทำอัลตราซาวด์, การเอ็กซรย์ทรวงอก และการตรวจวัดมวลกระดูก
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช

การบริการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญาทั้งตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพในกรณีขอใบรับรองแพทย์
 • ให้บริการฉีดวัคซีน
 • การบริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาลโดยทีมบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ไปบริการตรวจสุขภาพพนักงาน สถานประกอบการ

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • นำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ
 • หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

เทคโนโลยีด้านการตรวจสุขภาพ

เราใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเฉพาะทางกับการตรวจในแต่ละประเภท

 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test) – เครื่องวัดสมรรถภาพของหัวใจ ขณะหัวใจกำลังทำงานที่สภาวะต่างๆ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดแดง(ABI) – เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อวินิจฉัยประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
 • เครื่องตรวจอาชีวอนามัย (Vision Screener-occupational)
 • เครื่องตรวจการได้ยินเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของการได้ยิน
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด(ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้) ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง โดยทางศูนย์ตรวจสุขภาพมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้รับบริการ
 • สำหรับสุภาพสตรี กรณีมีรายการตรวจภายในหรือตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลเมมโมแกรม ควรตรวจในช่วงก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน
 • กรณีตรวจไปทำงานต่างประเทศ กรุณานำหนังสือเดินทาง พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ สมุดบันทึกการรับวัคซีน(กรณีที่ระบุต้องใช้)กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน การเก็บตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น
 • กรณีตรวจก่อนทำประกัน กรุณานำบัตรประชาชน ตัวจริง เท่านั้น  พร้อมทั้งเอกสารจากบริษัท
 • เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ท่านสามารถนำผลตรวจ , รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ รวมไปถึงยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม   ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ทางโรงพยาบาลมีการจัดเตรียมรองเท้าเพื่อการนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
 • หาก ท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • กรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) ต้องงดอาหาร ชา กาแฟ นม ดื่มได้แต่เพียงน้ำเปล่า ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ
 • กรณีที่มีการอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen) ไม่ต้องน้ำและอาหาร แต่จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะให้ปวดปัสสาวะพอสมควร เพื่อให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน

การนัดหมายวันเวลาทำการ

ท่านสามารถติดต่อที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ทุกวันในเวลาทำการเพื่อทำการนัดหมายการ ตรวจสุขภาพและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-015-999 ต่อ 4321,4401

กรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเข้ารับการตรวจตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้ กรุณาแจ้งทางศูนย์ตรวจสุขภาพ ทราบด้วย

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719 ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เปิดให้บริการ

วันจันทร์วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม