Bangkok Hospital Ratchasima

“พบแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ..ในเวลาที่คุณต้องการ”

ศูนย์หัวใจ (HEART CENTER)

        ทีมพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลและห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ ห้องผ่าตัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนระบบทางด่วนช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) และรถพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ (Mobile CCU) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยและช่วยชีวิตครบครัน

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • อายุรแพทย์โรคหัวใจ
 • ศัลยแพทย์โรคหัวใจ
 • วิสัญญีแพทย์โรคหัวใจ
 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความพร้อมในการบริการที่ครบวงจร โดย ให้บริการดังนี้

1. บริการ NON INVASIVE

เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกาย ซึ่งศูนย์หัวใจสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ดังนี้

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เพื่อวินิจฉัยโรคภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น การเต้นของหัวใจผิดจังหวะภาวะหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว ขนาดและผนังหัวใจผิดปกติ เป็นต้น
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ( EST) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจร ระดับความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลา ขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกาย โดยให้ผู้ป่วยเดินบนพื้นเลื่อนหรือสายพาน ซึ่งจะเพิ่มความเร็วและความชันของพื้นเลื่อนหรือสายพาน โดยผู้ป่วยจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไปตามมาตรฐานของการทดสอบ ข้อมูลที่ได้จะบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพการทำงานของร่างกายและหลอดเลือด ความสามารถในการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล เป็นต้น
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography, Echo)การประเมินการทำงานของหัวใจ ทำให้ทราบว่ากล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวดีหรือไม่ ทำให้ทราบพยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจ มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวหรือหัวใจโตหรือไม่
 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Dynamic Electrocardiography / DCG / Holter Monitor)เป็นการบันทึกสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุด เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของอาการใจเต้นสั่น อาการวูบ
 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test) เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของอาการหน้ามืด เป็นลม วิงเวียนศีรษะ อาการวูบว่าเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจหรือไม่    

2. บริการ INVASIVE PROCEDURES

เป็นการสวนหัวใจฉีดสี หรือใช้เครื่องมือ เพื่อการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาสภาวะหัวใจของผู้ป่วย ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ประกอบด้วย

 • การตรวจในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด แผนกห้องสวนหัวใจ (Catheterization Unit) ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเกิดความผิดปกติของหลอดเลือด โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชื่ยวชาญ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (Interventional Cardiologist) พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคเชี่ยนและทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับสากลพร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจลักษณะ และสภาวะของหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันที่ไหน มากน้อยเพียงใด รวมถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของหัวใจ การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และการวัดความดันในห้องหัวใจที่ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการต่าง ๆ ของโรคหัวใจโดยละเอียด
 • การจี้รักษาด้วยพลังงานความร้อนเท่าคลื่นวิทยุ โดยใช้สายสวนพิเศษ (Radiofrequency Catheter Ablation) เป็นวิธีการรักษาภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติที่ได้ผลดีถึงดีมาก (80 –95%) โดยการสอดสายสวนไปวางที่ตำแหน่งต่างๆ ในหัวใจ เพื่อวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และใช้กระตุ้นหัวใจ หลังจากนั้นแพทย์จะสอดสายสวนพิเศษเข้าไปอีก 1 เส้น เพื่อหาตำแหน่งที่หัวใจนำไฟฟ้าเร็วกว่าปกติ เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ แพทย์จะปล่อยกระแสไฟฟ้าความถี่สูง ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนที่ปลายสายสวนพิเศษนี้ ทำให้การนำไฟฟ้าที่จุดนั้นถูกทำลาย หัวใจก็จะไม่เต้นผิดปกติอีกต่อไป
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน และ/หรือขดลวด การดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent) เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และ/หรือการใส่ขดลวดในผู้ป่วย ที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery) โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของแพทย์พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญอย่างสูง
 • การผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด (CARDIOTHORACIC Surgeries)
 • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : CCRONARY ARTERY BYPASS GRAFTING)
 • การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้ปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP CABG)
 • การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง (ALL ARTERIAL CONDITS) และหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดดำที่ขา
 • การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา (SMALL INCISION)

3. หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ (CARDIAC CARE UNIT/ CCU CARDIO WARD)

4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ( REHABILITATION CENTER)

5. รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (MOBILE CCU)

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์หัวใจ เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันพฤหัสบดี  เวลา 08.00-19.00 .
 • วันศุกร์   เวลา  08.00-17.00 .
 • วันเสาร์  เวลา  08.00-15.00 .
 • วันอาทิตย์  เวลา 08.00-16.00 .

   

สถานที่ตั้ง ศูนย์หัวใจ ชั้น โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม