Checkup Center

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน
ศูนย์ตรวจสุขภาพได้จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามประวัติความเจ็บป่วยในครอบครัวหรือภาวะสุขภาพที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ เพื่อทำการตรวจคัดกรองหรือจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด
อย่างไรก็ดี แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพจะไม่สั่งยาหรือทำการรักษาใดๆ เมื่อพบภาวะผิดปกติ หากตรวจพบปัญหาทางสุขภาพที่ต้องการการดูแลรักษา ศูนย์ตรวจสุขภาพจะส่งท่านไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด พร้อมแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยแพทย์อาจสั่งตรวจเพิ่มเติมหรือสั่งยาเพื่อการรักษา
ท่านจะได้รับผลการตรวจสุขภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หากต้องการแผ่นซีดีบันทึกภาพเอกซเรย์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

การบริการภายในศูนย์ตรวจสุขภาพ

 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 • แมมโมแกรม
 • อัลตราซาวด์
 • เอกซเรย์ปอด
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin Prep โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนรีเวช

การบริการตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพทั่วไป
 • ตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญาทั้งตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพในกรณีขอใบรับรองแพทย์
 • ให้บริการฉีดวัคซีน
 • การบริการตรวจสุขภาพภายนอกโรงพยาบาลโดยทีมบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล ไปบริการตรวจสุขภาพพนักงาน ณ สถานประกอบการ

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ

คำแนะนำทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
 • นำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ
 • หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 • หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 • กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ
 • ในกรณีเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย กรุณานำรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ ควรรับประทานอาหารว่างเบาๆ เท่านั้น หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน คาเฟอีน และแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างรับการรักษาหรือรับประทานยารักษาโรคอยู่ กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบก่อนเข้ารับการตรวจ

คำแนะนำสำหรับการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง
เพื่อให้ผลการตรวจที่ชัดเจนที่สุด ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะนาน 1-2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

เทคโนโลยีด้านการตรวจสุขภาพ

เราใช้เครื่องมือตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเฉพาะทางกับการตรวจในแต่ละประเภท

 • เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test) – เครื่องวัดสมรรถภาพของหัวใจ ขณะหัวใจกำลังทำงานที่สภาวะต่างๆ
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของระบบหลอดเลือดแดง(ABI) – เพื่อวินิจฉัยการอุดตันและการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด – เพื่อวินิจฉัยประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของปอด
 • เครื่องตรวจอาชีวอนามัย (Vision Screener-occupational)
 • เครื่องตรวจการได้ยิน – เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของการได้ยิน
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด(ยกเว้นน้ำเปล่าดื่มได้)  ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง  โดยทางศูนย์ตรวจสุขภาพมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้รับบริการ

สำหรับสุภาพสตรี กรณีมีรายการตรวจภายในหรือตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลเมมโมแกรม ควรตรวจในช่วงก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน

กรณีตรวจไปทำงานต่างประเทศ กรุณานำหนังสือเดินทาง  พร้อมรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ  สมุดบันทึกการรับวัคซีน(กรณีที่ระบุต้องใช้)  กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน  การเก็บตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเท่านั้น

กรณีตรวจก่อนทำประกัน กรุณานำบัตรประชาชน ตัวจริง เท่านั้น  พร้อมทั้งเอกสารจากบริษัท

เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ท่านสามารถนำผลตรวจ , รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ รวมไปถึงยาที่ท่านรับประทานเป็นประจำมาด้วย

ข้อแนะนำเพิ่มเติม                                                                                          

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

กรุณาสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย ทางโรงพยาบาลมีการจัดเตรียมรองเท้าเพื่อการนี้ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

หาก ท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์

หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

กรณีที่มีการตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound upper abdomen) ต้องงดอาหาร ชา กาแฟ นม ดื่มได้แต่เพียงน้ำเปล่า ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ

กรณีที่มีการอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound lower abdomen) ไม่ต้องน้ำและอาหาร แต่จำเป็นต้องกลั้นปัสสาวะให้ปวดปัสสาวะพอสมควร เพื่อให้มองเห็นภายในได้อย่างชัดเจน

การนัดหมาย วันเวลาทำการ

ท่าน สามารถติดต่อที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ทุกวันในเวลาทำการเพื่อทำการนัดหมายการ ตรวจสุขภาพและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  044-429999  ต่อ 4321,6617

กรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเข้ารับการตรวจตามวันและเวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้ กรุณาแจ้งทางศูนย์ตรวจสุขภาพ ทราบด้วย

วันและเวลาทำการ  วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-17.00 น.

สถานที่ตั้ง  ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นพ.ไตรรัตน์ ทิพย์มงคล
พญ.ดวงตา อ่อนสุวรรณ

นพ.เอกชัย ทวยสอน
นพ.สุธี โกศล
พญ.อรศิริ ประถมปัทมะ

พาทัวร์ #แผนกเด็กป่วยที่ #ศูนย์สุขภาพเด็กดูแล #ทารก ตั้งแต่ #วินาทีแรก ที่ลืมตา#โรงหมอ เมื่อทารกมาถึง…#Nursery