ศูนย์แม่และเด็ก

  ศูนย์แม่และเด็ก

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และ ครอบครัว โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จึงจัดตั้ง คลินิกเด็ก และคลินิกสูตินรีเวช เพื่อบริการและให้ความรู้ คำแนะนำ รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด รวมถึงการให้ความสำคัญเรื่องของสุขภาพคุณแม่ นั่นคือการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีรวมถึงรู้เท่าทันโรคและการป้องกัน ก่อนเกิดโรคร้าย เพื่อให้ทุกครอบครัวมีรอยยิ้มสร้างความสุข และช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการที่ดีให้ลูกน้อยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

Clinic

พญ.ชตวรรณ สายเชื้อ

พญ.ปนัดดา ประเดิมดี

พญ.จันทิมา มหาผล

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธำรง

พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์