Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.ลีลา สีมาขจร

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2555 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์
2559 กุมารเวชศาสตร์ มหาราช นครราชสีมา
2561 กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ รามาธิบดี

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors