Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.รุ่งนภา ลออธนกุล

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors