Bangkok Hospital Ratchasima

พญ.กรรณิกา โชคสันติสุข

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สุขภาพเด็ก

การศึกษา

2555   กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors