Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.สุระ ศักดิ์ศิลาพร

เฉพาะทาง: ประสาทศัลยศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สมองและระบบประสาท

การศึกษา

2538 ประสาทศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  รพ.ภูมิพล

2535  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors