Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.นรชาติ รัตนชาตะ

เฉพาะทาง: จิตเวชศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์สมองและระบบประสาท

การศึกษา

2536  จิตเวชศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

2528  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors