Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.ธวัชชัย ดุษฏีประเสริฐ

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์มะเร็ง

การศึกษา

2550  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเ้กล้า

2546  อายุรศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเ้กล้า

2537  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors