Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.ชวลิต เตโชเรืองวิวัฒน์

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: ศูนย์อายุรกรรม

การศึกษา

2544  อายุรศาสตร์  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

2532  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)  มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors