phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก
 • ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กดีและเด็กป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้นมบุตร การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและโรคทั่วไป โดยกุมารแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และทีมพยาบาลที่มีความชำนาญในเรื่องนมแม่
 • มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างเด็กป่วยและเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีนอย่างชัดเจน
 • มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้ มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • มีหออภิบาลทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต ( Nursery & NICU) พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน และทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขอบเขตการบริการ

เด็กแรกเกิด – 15 ปี

ศักยภาพ / บริการ
 • แผนกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • แผนกโรคภูมิแพ้
 • แผนกโรคระบบประสาทในเด็ก
 • แผนกโรคหัวใจในเด็ก
 • แผนกโรคเลือดในเด็ก
 • แผนกทารกแรกเกิด
 • แผนกผิวหนัง
 • แผนกโรคติดเชื้อ
 • บริการแผนกสุขภาพเด็กดี
 • บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย และฉีดวัคซีน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 • แผนกนมแม่ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ทำอย่างไรให้น้ำนมมากพอ ปัญหา ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้นมบุตร เช่น ปัญหาหัวนมแตก การเจ็บคัดเต้านม โดยพยาบาลที่ได้รับการอบรม เพิ่มเติมด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

DOCTOR

นพ.ชัยชนะ ไตรติลานันท์
พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธำรง
พญ.จิราภรณ์ ครบปรัชญา
พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์
พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร
พญ.จันทิมา มหาผล
พญ.กรรณิกา โชคสันติสุข
พญ.วิมลมาลย์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา
นพ.วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.