phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก
 • ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กดีและเด็กป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ปัญหาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้นมบุตร การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและโรคทั่วไป โดยกุมารแพทย์ กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด และทีมพยาบาลที่มีความชำนาญในเรื่องนมแม่
 • มีพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยเด็กแยกเป็นสัดส่วน ระหว่างเด็กป่วยและเด็กสุขภาพดีที่มารับวัคซีนอย่างชัดเจน
 • มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้ มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • มีหออภิบาลทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต ( Nursery & NICU) พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน และทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มีความพร้อมสูงทั้งทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ขอบเขตการบริการ

เด็กแรกเกิด – 15 ปี

ศักยภาพ / บริการ
 • แผนกโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • แผนกโรคภูมิแพ้
 • แผนกโรคระบบประสาทในเด็ก
 • แผนกโรคหัวใจในเด็ก
 • แผนกโรคเลือดในเด็ก
 • แผนกทารกแรกเกิด
 • แผนกผิวหนัง
 • แผนกโรคติดเชื้อ
 • บริการแผนกสุขภาพเด็กดี
 • บริการตรวจสุขภาพเด็กตามวัย และฉีดวัคซีน
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูเด็ก
 • แผนกนมแม่ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกด้วยนมแม่ทำอย่างไรให้น้ำนมมากพอ ปัญหา ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้นมบุตร เช่น ปัญหาหัวนมแตก การเจ็บคัดเต้านม โดยพยาบาลที่ได้รับการอบรม เพิ่มเติมด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

DOCTOR

นพ.ชัยชนะ ไตรติลานันท์
พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธำรง
พญ.จิราภรณ์ ครบปรัชญา
พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์
พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร
พญ.จันทิมา มหาผล
พญ.กรรณิกา โชคสันติสุข
นพ.วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์สุขภาพเด็ก เปิดให้บริการ

 • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.