บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ กันยายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดรเสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ 

adlershof-convent this articlebrowse around this web-site

กันยายน 
2560 
2560 
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล 
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ 
กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ
.
.
ดร


เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด