Bangkok Hospital Ratchasima

นพ.นิมิต บูรณสิงห์

ความชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เฉพาะทาง:  อายุรศาสตร์

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: แผนก อายุรกรรม

การศึกษา

2553  อายุรศาสตร์โรคระบบการเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (เวชบำบัดวิกฤต) รพ.พระมงกุฎเกล้า

2552  อายุรศาสตร์โรคระบบการเดินหายใจ (โรคปอด) รพ.พระมงกุฎเกล้า

2548  อายุรศาสตร์  รพ.พระมงกุฎเกล้า

2549  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  วิทยาัลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบที่ Contact Center โทร. 044-015-999, 044-429-999 หรือ 1719

Related Doctors