Bangkok Hospital Ratchasima

โรคไตเรื้อรัง ( chronic kidney disease)

     ภาวะที่ไตทำงานได้ลดลง ดูจากค่าอัตราการกรองของไตที่ผิดปกติ (estimated glomerular filtration rate, eGFR) หรือไตมีภาวะผิดปกติจากการตรวจปัสสาวะหรือผิดปกติจากการการตรวจทางรังสีวิทยา ในระยะเวลา เดือนขึ้นไป

โรคไตเรื้อรังมี ระยะ โดยในระยะเริ่มแรกมักไม่มีอาการ กว่าจะมีอาการ อัตราการกรองของไตมักลดลงมากแล้ว

อาการที่อาจพบในโรคไตเรื้อรัง

ผู้มีความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง และควรตรวจคัดกรองโรคไต

 – อายุ 60ปีขึ้นไป
 – สูบบุหรี่
 – มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค SLE โรคเก๊าท์หรือยูริคในเลือดสูง โรคนิ่ว
 – ได้รับยาหรือสารที่ทำลายไต
 – มีภาวะอ้วน
 – มีประวัติโรคไตเรื้อรังในครอบครัว เป็นโรคไตผิดปกติแต่กำเนิด
 – เคยมีภาวะไตวายเฉียบพลันจากสาเหตุต่างๆ เช่น การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง
ตรวจคัดกรองโรคไต
 – ตรวจเลือดวัดค่า Creatinine เพื่อคำนวณค่าอัตราการกรองของไต
ตรวจปัสสาวะ
 – ตรวจ ultrasound ไต

การรักษาโรคไตเรื้อรัง
    ขึ้นกับสาเหตุของโรคไตเรื้อรัง ระยะของโรคที่เป็น และโรคร่วมที่เป็น ซึ่งประกอบด้วย”
1. การรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมของไต
 – การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ งดยาหรือสารที่มีผลต่อไต
 – ควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุของโรคไตให้ดี
 – ควบคุมอาหาร ลดาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง รับประทานโปรตีนในปริมาณที่ เหมาะสม
 – รักษาด้วยยา

2. การรักษาเพื่อบำบัดทดแทนไต
 – การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ( hemodialysis)
 – การฟอกไตทางช่องท้อง ( peritoneal dialysis)
 – การปลูกถ่ายไต (kidney transplantation)

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์อายุรกรรม เปิดให้บริการ
  • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา