phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

พญ.ชลวิภา ธีรศานติพันธ์

เฉพาะทาง: เวชศาสตร์ป้องกัน  (Preventive Medicine)

ภาษา: อังกฤษ / ไทย

สถานที่: Royal Life Korat

การศึกษา

 

• แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร
• แพทย์สาขาเวชศาสตร์ป้องกันและฟืนฟูสุขภาพสมาคมเวชศาสตร์ป้องกัน สหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกันและฟืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ – สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย (แพทยสภา)

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.