phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

Doctor

นพ.นิมิต บูรณสิงห์

ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เฉพาะทาง :  อายุรศาสตร์

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนก อายุรกรรม

การศึกษา

 

2553  อายุรศาสตร์โรคระบบการเดินหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (เวชบำบัดวิกฤต) รพ.พระมงกุฎเกล้า

2552  อายุรศาสตร์โรคระบบการเดินหายใจ (โรคปอด) รพ.พระมงกุฎเกล้า

2548  อายุรศาสตร์  รพ.พระมงกุฎเกล้า

2549  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  วิทยาัลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.