phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All Posts in Category: News & Events

BDMS ร่วมรับมอบรางวัล SET Awards 2020

นางนฤมล น้อยอ่ำ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วย  นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท และนางสาวอรรจยา อินทรประสงค์ Assistant Vice President ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมรับมอบรางวัล SET Awards 2020   ในกลุ่ม Business Excellence ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Award)   สำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลประกอบการทางธุรกิจที่เติบโต ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี  รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการเปิดเผยข้อมูล   และคุณภาพของงบการเงินของบริษัท พร้อมรับโล่เกียรติยศ กลุ่มหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบของกลุ่มธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทย ที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance - ESG)   ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share this...
Share on Facebook
Read More

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

พิธีอัญเชิญดวงตราพระครุฑพ่าห์

ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีบวงสรวง และอัญเชิญ

ดวงตราพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐานบนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดยมีผู้บริหาร แพทย์

พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอันเป็นมงคล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560

Share this...
Share on Facebook
Read More

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ้นสิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล

Share this...
Share on Facebook
Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ กันยายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดรเสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.