phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

แผนกเด็กดี

แผนกเด็กดี

การให้บริการพื้นฐาน

การพบแพทย์ตามนัดในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัยพัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับแต่ละช่วงวัย ได้แก่

  • ตรวจติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

  • การตรวจคัดกรองโรค และความผิดปกติทางพัฒนาการ

  • การให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู

เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการ การเจริญเติบโต ความต้องการการดูแล และปัญหาที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน การนัดตรวจจึงมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น นัดครั้งแรก 1-2 สัปดาห์หลังคลอด เนื่องจากทารกอาจมีตัวเหลือง หรือดูดนม จากนั้น กำหนดให้ตรงกับรับวัคซีนคือ 1 เดือน , 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 7-10 เดือน 1 ปี 1 ปีครึ่ง และ 2 ปีครึ่ง ซึ่ง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่พบแพทย์บ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว หลัง 2 ปีไปแล้วจะมีนัดอย่างน้อยปีละครั้งไปจนถึงอายุ 15 ปี 

การบริการฉีดวัคซีน

DOCTOR

นพ.ชัยชนะ ไตรติลานันท์
พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธำรง
พญ.จิราภรณ์ ครบปรัชญา
พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์
พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร
พญ.จันทิมา มหาผล
พญ.กรรณิกา โชคสันติสุข
นพ.วุฒิพงษ์ ศรีรัตน์ธนารัก

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

แผนกเด็กดี เปิดให้บริการ

  • วันจันทร์วันอาทิตย์     เวลา 08.00-20.00 .

สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
สอบถามเพิ่มเติมโทร.