เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่
6
6
handyhulle nachhaltigportfolio
กันยายน
2560
2560
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล 
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ
กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ
.
.
ดร
.
.
เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด