phone iconHospital Hotline Call : 044-429-999

PET/CT SCAN

   PET/CT SCAN

เครื่อง PET/CT Scan เป็นเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โดยรวมเครื่อง PET และเครื่อง CT เข้าด้วยกัน ทำให้ภาพที่ได้มีข้อมูลทั้งด้านโครงสร้างและด้านสรีระวิทยา สามารถเห็นได้ชัดเจนและมีความแม่นยำสูง แม้มะเร็งยังไม่เป็นก้อน ก็สามารถตรวจพบได้

เครื่อง PET/CT สามารถตรวจหามะเร็งได้อย่างไร

ขบวนการตรวจ PET/CT scan ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสัชรังสีซึ่งเป็นอนุพันธ์ของน้ำตาลกลูโคส ติดฉลากกับสารกัมมันตรังสีที่สลายตัวที่ให้รังสีโพสิตรอน เข้าทางหลอดเลือดดำ สารเภสัชรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปในร่างกายจะไปสะสมอยู่ในเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชนิดของเนื้อเยื่อ แล้วเปล่งรังสีออกมาจากเนื้อเยื่อนั้น เซลล์มะเร็ง สามารถจับน้ำตาลชนิดพิเศษนี้ได้มากกว่าเนื้อเยื่อปกติ ทำให้เราเห็นเป็นจุดสว่างเรืองแสงชัดเจนกว่าการเรืองแสงของเนื้อเยื่อปกติในร่างกาย แพทย์จะใช้เครื่อง PET/CT scan ถ่ายภาพรังสีในร่างกาย จึงทำให้ตรวจพบมะเร็งได้

ข้อดีของการตรวจด้วยเครื่อง PET/CT
1.
ให้รายละเอียดการวินิจฉัยโรค และระยะของโรคที่ไม่สามารถบอกได้จากการตรวจอื่นๆ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT), เครื่องกำธรแม่เหล็ก (MRI)
2.
บอกระยะของโรคมะเร็งได้ถูกต้องแม่นยำ ทำให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละราย ลดค่าใช้จ่าย และภาวะแทรกซ้อน จากการรักษาที่ไม่จำเป็น
3.
สามารถดูการกระจายของมะเร็งได้ทั้งตัวจากการตรวจครั้งเดียว
4.
สามารถตรวจหามะเร็งที่เหลืออยู่และการกลับเป็นซ้ำหลังการรักษา
5.
ให้การวินิจฉัยระยะของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละราย
6.
เป็นการตรวจที่ปลอดภัย ซึ่งผู้ป่วยจะไม่ได้รับความเจ็บปวดใดๆ

พญ.วิภาวี รุ่งอร่ามศิลป์

พญ.แสงระวี จงเจริญใจ

Share this...
Share on Facebook