phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999

Doctor

นพ.ภาคภูมิ กระแสลาภ

ความชำนาญพิเศษ : ประสาทวิทยา

เฉพาะทาง :ประสาทวิทยา

ภาษา : อังกฤษ / ไทย

สถานที่ : แผนก ศูนย์สมอง

การศึกษา

2555  อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา  คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

2549  แพทยศาสตร์ (พ.บ.)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Share this...
Share on Facebook