phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI |
FB | Line

All posts by bkhpublic bkhpublic

1. เกี่ยวกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เว็บไซต์ www.bkh.co.th บริษัทฯ เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ รักษาโรค และบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบ ถึงเหตุผลและวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ระบบกล้องวงจรปิด ในการเก็บภาพเคลื่อนไหวของท่านเพื่อ:

 • ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การก่ออาชญากรรม

 • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น เพื่อระงับเหตุอันตราย เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

3. จุดที่ตั้งกล้องวงจรปิด

 • กล้องวงจรปิดมีจำนวน 385 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลอาจมีการเพิ่มหรือลดจำนวนตามความเหมาะสม)

 • จุดที่ตั้งของกล้องวงจรปิด กระจายอยู่ทั่วโรงพยาบาล โดย กล้องวงจรปิดสามารถมองเห็นและเก็บข้อมูลได้ทุกจุดบริการและพื้นที่ปฏิบัติงาน ยกเว้นห้องน้ำ ห้องตรวจแพทย์ ห้องพักผู้ป่วย ห้องหัตถการ ทั้งนี้ห้องพักผู้ป่วยอาจมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยในกรณีพิเศษ ซึ่งจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนเข้ารับบริการ อีกทั้งกล้อง CCTV ณ แผนกการเงินเป็นกล้อง CCTV ที่สามารถบันทึกเสียงได้

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ามาในระยะที่กล้องสามารถจับภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง และข้อมูลภาพเคลื่อนไหวจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติทุก ๆ 30 วัน

 • ในกรณีที่เกิดเหตุอันตรายและข้อมูลในกล้องวงจรปิดได้นำไปใช้ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลในกล้องวงจรปิดดังกล่าวจะนำไปใช้จนกว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะยุติลง

 • ·หากข้อมูลในกล้องวงจรปิด ต้องนำไปใช้ในกระบวนการทางศาลเพื่อพิจารณาคดี ข้อมูลในกล้องวงจรปิดดังกล่าวจะนำไปใช้จนกว่ากระบวนการทางศาลนั้นจะสิ้นสุดลง

5. มาตรการด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ จะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัด

กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานใดต้องการขอดูหรือขอบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขออนุญาตดูบันทึกกล้องวงจรปิด

 • กรณีที่มีการร้องขอบันทึกข้อมูลกล้องวงจรปิดจะต้องแนบเอกสารบันทึกประจำวันจากตำรวจเพื่อแสดงความจำเป็นในการขอบันทึกข้อมูล

 • ส่งแบบฟอร์มมายังผู้ตรวจการ (Supervisor) เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามนโยบายของโรงพยาบาล

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิด รับแจ้งข้อมูลเรื่องการขอดูหรือขอบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด จากผู้ตรวจการ (Supervisor)

 • ในกรณีอนุญาตให้ดูข้อมูลได้ ให้ผู้ตรวจการ (Supervisor) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำห้องควบคุมกล้องวงจรปิด ร่วมอยู่ในขณะที่ผู้ร้องขอดูกล้องวงจรปิด

 • ให้บันทึกข้อมูลของผู้ร่วมดูข้อมูล และผลการตรวจสอบลงในแบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอดูหรือขอบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิด และส่งต่อแบบฟอร์มให้กับหรือผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรับทราบ

 • กรณีที่มีการร้องขอข้อมูลกล้องวงจรปิดจากตำรวจ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการบริษัทฯ โดยเป็นลายลักษณ์อักษร

6. การแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สาม

 • บริษัทฯ อาจแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เฉพาะกรณีที่มีการร้องขอโดยเป็นลายลักษณ์อักษร และการร้องขอนั้นเป็นไปเพื่อกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเพื่อการดำเนินคดีในกระบวนการทางศาล

 • บริษัทฯ อาจให้ผู้ให้บริการกล้องวงจรปิด (CCTV Vendor) เข้าถึงข้อมูลได้เพื่อการซ่อมบำรุงระบบเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ แล้วเท่านั้น และผู้ให้บริการจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เห็นชอบแล้วเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด

7. สิทธิของท่าน

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯ ให้แก่ท่านได้

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ทำการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการได้

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อ สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ อีเมล weeravong.ra@bdms.co.th, [email protected]

หรือสามารถติดต่อด้วยตนเองที่ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จำกัด

เลขที่ 1308/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ 044-015999

Share this...
Share on Facebook
Read More

กิจกรรมบำบัด กับพัฒนาการเด็ก

กิจกรรมบำบัด กับพัฒนาการเด็ก

เด็กในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงเด็กวัยรุ่น เราจึงเห็นความสำคัญและควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆที่เด็กชอบและมีความสุขเมื่อได้เรียนหรือลงมือทำซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการแต่ละช่วงวัยมีศักยภาพและการใช้ชีวิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

เมื่อเด็กคนคนหนึ่งไม่ได้เป็นไปตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยหรือต้องการความดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือสารเคมีบางอย่างของสมองหรือมาจากพันธุกรรมหรือเกิดจากการเลี้ยงดูส่งผลให้เกิดความบกพร่องด้านการสื่อสารการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ร่วมกับมีพฤติกรรมและความสนใจที่ค่อนข้างจำกัด และเป็นแบบแผนซ้ำๆ โดยมีข้อสังเกตหรืออาการดังนี้

 • อายุสองขวบแล้วแต่ยังไม่เริ่มพูดเป็นคำที่มีความหมาย
 • ไม่ทำตามคำสั่ง ไม่มองหน้าสบตา เรียกไม่หัน
 • มีภาษาเฉพาะตัวหรือจะเรียกว่าภาษาต่างดาว
 • สื่อสารโดยการดึงมือผู้ปกครองให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
 • เด็กบางคนอาจเคยพูดเป็นคำได้แล้วแต่พัฒนาการด้านการพูดมาหยุดชะงักหรือทดถอยในช่วงอายุหนึ่งปีครึ่งถึงสองปี
 • มีสมาธิสั้น อยู่ไม่นิ่ง รอคอยไม่ได้
 • เรียนไม่ทันเพื่อน เล่นกับเพื่อนไม่เป็น
 • อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว มีปัญหาพฤติกรรม
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง เคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่ว งุ่มง่าม โยกเยก ไม่ชอบปีนป่ายหรือกระโดด
 • กลุ่มเด็กออทิสติก (Autistic)
 • กลุ่มดาวน์ซินโรดม (Down Syndrome) กลุ่มที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ การอ่าน

นักกิจกรรมบำบัดจะมีขอบเขตในการทำงาน ต่อไปนี้

 • ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านของเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงเด็กวัยรุ่นทั้งในเด็กปกติและเด็กพิเศษ
 • ฝึกให้เด็กทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองด้านต่างๆ เช่น การใส่เสื้อผ้า การทานข้าว
 • ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่น การชันคอ การคลาน การเดิน
 • ส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การหยิบ จับ
 • จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการควบคุมตนเอง การฝึกรอคอย การฝึกยับยั้งชั่งใจในเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง ก้าวร้าว
 • ส่งเสริมทางด้านภาษาในการสื่อสารและสังคมให้เหมาะสมกับวัย
 • เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆที่เป็นพื้นฐานทางการเรียน เช่น ทักษะการเขียน การรับรู้ทางสายตา ทักษะการอ่าน
 • ส่งเสริมทักษะด้านการบูรณาการประสาทความรับความรู้สึก (Sensory Intergration : SI) เช่น ไม่ชอบสัมผัสพื้นผิวบางอย่าง เดินเขย่งปลายเท้า ไม่รับประทานอาหารบางชนิดชอบเล่นแรง หกล้มบ่อย
 • ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปในด้านพัฒนาการเด็กหรือกิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย

โดยเป้าหมายของการฝึกเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันซึ่งนักกิจกรรมบำบัดและผู้ปกครองจะร่วมกันวางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่พบเจอในเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ในกระบวนการของการบำบัดรักษาและการฝึกนั้นจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาความสม่ำเสมอในการฝึก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ควบคู่กับการนำโปรแกรมไปฝึกที่บ้าน ผู้ปกครองสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างน้อยภายในระยะเวลา 1 เดือน สำคัญที่สุดนักกิจกรรมบำบัดผู้ปกครอง และคนรอบข้าง ควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ และเล่นผ่านกิจกรรมที่เด็ก ชื่นชอบอย่างมีความสุข เพราะ “คุณคือคนพิเศษสำหรับเรา”

พญ.มัชฌิมามาธ ชำนาญกรม
เฉพาะทาง : Rehabilitation Medicine
ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ตรวจสุขภาพ HAPPY

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-19.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

โปรแกรมตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง แผนก ARI ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 Drive Thru

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง แผนก ARI ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

ตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง แผนก ARI ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

รักษาท่อน้ำนมอุดตัน

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

Share this...
Share on Facebook
Read More

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์โรคกระดูกสันหลังและข้อ ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

บริการดูแลผู้ป่วยระหว่างรับการฉายรังสี

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

ให้บริการ
 • วันจันทร์-วันอาทิตย์    เวลา 07.00-17.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์มะเร็ง ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 

Share this...
Share on Facebook
Read More

ข้าราชการและครอบครัวผ่าตัดเบิกได้

ข้อมูลติดต่อ

โทร. 044-015-999 หรือ โทร. 1719

เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์วันอาทิตย์    เวลา 08.00-17.00 .
 

Share this...
Share on Facebook
Read More
สอบถามเพิ่มเติมโทร.