phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999

All posts by BKH Administrator

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา

ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ประจำปี 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ้นสิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้มอบรางวัล

Share this...
Share on Facebook
Read More

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ กันยายน 2560 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โดย พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดรเสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันการบริการด้านสุขภาพ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในระบบงานคุณภาพการบริการและนวัตกรรม เพื่อการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Share this...
Share on Facebook
Read More