phone iconHospital Hotline Call : 044-015-999, 044-429-999
ENG | THAI

แผนกเด็กดี

แผนกเด็กดี

การให้บริการพื้นฐาน

การพบแพทย์ตามนัดในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัยพัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับแต่ละช่วงวัย ได้แก่

  • ตรวจติดตามการเจริญเติบโต และพัฒนาการ

  • การตรวจคัดกรองโรค และความผิดปกติทางพัฒนาการ

  • การให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู

เด็กแต่ละวัยมีพัฒนาการ การเจริญเติบโต ความต้องการการดูแล และปัญหาที่พบบ่อยในแต่ละช่วงอายุที่แตกต่างกัน การนัดตรวจจึงมีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทารกจนถึงวัยรุ่น นัดครั้งแรก 1-2 สัปดาห์หลังคลอด เนื่องจากทารกอาจมีตัวเหลือง หรือดูดนม จากนั้น กำหนดให้ตรงกับรับวัคซีนคือ 1 เดือน , 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 7-10 เดือน 1 ปี 1 ปีครึ่ง และ 2 ปีครึ่ง ซึ่ง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่พบแพทย์บ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว หลัง 2 ปีไปแล้วจะมีนัดอย่างน้อยปีละครั้งไปจนถึงอายุ 15 ปี 

การบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบบาดทะยักไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนหัดคางทูมหัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี และวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี เป็นต้น

  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี วัคซีนป้องกันโรคสุกใส เป็นต้น

วันและเวลาทำการ วันจันทร์วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 .
สถานที่ตั้ง ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

นพ.ชัยชนะ ไตรติลานันท์

พญ.ปิยนุช สุรเวทวงศ์ภาส

พญ.สกลฉาย ศรีรักษ์

พญ.ศิริกุล นิธิปุณยธำรง

พญ.กัลยาณี คูศิริวิเชียร

พญ.จันทิมา มหาผล

Share this...
Share on Facebook
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม